Small logo Tot wel 50% korting
Small logo Vanaf 100,- gratis verzending binnen NL
Small logo 14 dagen ruilen en retourneren

Algemene Voorwaarden SLB.nl
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Ons (wij): Skipper’s Line Benelux B.V., gevestigd aan de Zuiderkruisweg 7, 8938 AP Leeuwarden.

Wederpartij: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met ons een overeenkomst is aangegaan als koper, afnemer of in enige andere hoedanigheid, dan wel ons om een offerte vraagt of een offerte van ons heeft ontvangen.

Partij: wij of de wederpartij.

Partijen: wederpartij en wij gezamenlijk.

Offerte: ieder schriftelijk of langs elektronische weg gedaan aanbod van ons strekkende tot het leveren, dan wel het vervaardigen van goederen of het verrichten van diensten tegen een bepaalde prijs.

Goederen: alle stoffelijke objecten die onderwerp van een met ons gesloten of te sluiten overeenkomst zijn of kunnen zijn, onder meer diverse soorten verf, non-paint of machines.

Diensten: alle werkzaamheden die wij gewoonlijk tegen een vergoeding voor de Wederpartij verrichten, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt het verpakken, laden, transporteren en lossen van goederen, machines, apparatuur en onderdelen daarvan.

(Af)levering: de handeling ten gevolge waarvan wij de feitelijke macht over de goederen verliezen en wij de wederpartij of diens vervoerder in de gelegenheid stellen de feitelijke macht over de goederen uit te oefenen.

Artikel: een artikel van deze algemene voorwaarden, tenzij anders aangegeven.

Persoonsgegevens:alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van door-zending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (“Datalek”).

Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens).2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd, alsmede op alle overeenkomsten die hier het gevolg van zijn of kunnen zijn en verder op alle rechtsbetrekkingen en alle (overige) (rechts)handelingen tussen ons en de wederpartij, waaronder mede begrepen onderhandelings- en pre-contractuele situaties. Ook nadat de overeenkomst tussen partijen is geëindigd blijven deze voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien wij dit met zoveel woorden schriftelijk vermelden of uitdrukkelijk erkennen..

2.3 Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij, zullen slechts toepasselijk zijn indien wij dit bij afzonderlijk geschrift of per e-mail hebben bevestigd.

2.4 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaar-den onvoorwaardelijk.

2.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige aanbiedingen van ons aan de wederpartij, alsmede op alle toekomstige overeenkomsten die wij met de wederpartij sluiten.3.1 Aanvragen voor het uitbrengen van een offerte binden ons niet en gelden als een uitnodiging tot het uitbrengen van een aanbod.

3.2 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aan-vaarding wordt gesteld. Niettemin hebben wij altijd het recht ons aanbod te herroepen zolang als de wederpartij het aanbod nog niet heeft aanvaard, alsmede binnen 48 uren nadat de wederpartij ons aanbod heeft aanvaard. Herroeping van ons aanbod geschiedt schriftelijk of per e-mail. In geval van herroeping hebben wij het recht om een nieuw aanbod te doen aan de wederpartij.

3.3 Wanneer er sprake is van een voor de wederpartij duidelijk kenbare tegen-strijdig;heid tussen de aanvraag voor een offerte en onze offerte of het anderszins duidelijk niet corresponderen van onze offerte met de aanvraag is de wederpartij verplicht dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden en overleg met ons te plegen, zodat wij alsnog een correcte offerte kunnen uitbrengen.

3.4 Een offerte als bedoeld in artikel 3.3 wordt geacht niet te zijn uitgebracht en kan niet door aanvaarding van de wederpartij tot een overeenkomst met ons leiden.

3.5 Bij een samengestelde prijsopgave die is opgenomen in een offerte bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen goederen tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel door ons opgegeven prijs.

3.6 Als de wederpartij aan ons gegevens, tekeningen, berekeningen e.d. verstrekt, mogen wij uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zullen wij onze aanbieding daarop baseren. In geen geval kan de wederpartij ons houden aan ons aanbod indien blijkt dat deze gegevens, tekeningen, berekeningen e.d. onjuist en/of niet volledig zijn.

3.7 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde goederen en de daarin vermelde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.8 Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes en overeenkomsten dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Voor dergelijke afwijkingen, die niet zijn te beschouwen als een tekortkoming in de nakoming, en de eventuele gevolgen daarvan zijn wij nimmer aansprakelijk.4.1 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van onze offerte door de wederpartij binnen de in de offerte genoemde termijn. Offertes die geen termijn voor aanvaarding bevatten moeten binnen 30 dagen na het uitbrengen ervan overeenkomstig dit artikel worden aanvaard, bij gebreke waarvan de offerte is vervallen.

4.2 Daarnaast komt een overeenkomst tot stand door een schriftelijke order- of opdrachtbevestiging van ons of een bevestiging aan de wederpartij per e-mail. Indien er om welke reden dan ook geen order- of opdrachtbevestiging of andere bevestiging per e-mail door ons is verzonden, geldt de levering aan de wederpartij als overeenkomst, tenzij de wederpartij binnen 24 uren na de levering bij ons schriftelijk of per e-mail gemotiveerd tegen de levering heeft geprotesteerd. Zonder dit protest geldt onze factuur voor de betreffende levering als opdrachtbevestiging.

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk met ons gesloten overeenkomst zijn alleen geldig na een aanvullend of gewijzigd voorstel dat door ons schriftelijk of per e-mail is aanvaard.

4.4 Een overeenkomst die tot stand is gebracht door bemiddeling van een door ons ingeschakelde vertegenwoordiger of handelsagent, bindt ons pas nadat deze overeenkomst door onze directie dan wel door een daartoe door de directie gevolmachtigde schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij is bevestigd, dan wel nadat wij op basis van de betreffende overeenkomst tot levering zijn overgegaan en tegen de levering niet overeenkomstig artikel 4.2 is geprotesteerd.5.1 Annulering door de wederpartij van een overeenkomst of een bij ons geplaatste order is zonder onze expliciete schriftelijke instemming niet mogelijk. Het verzoek tot annulering moet schriftelijk aan ons worden gedaan, zulks onder opgave van redenen.

5.2 Indien het verzoek tot annulering door ons wordt geaccepteerd hebben wij recht op vergoeding van alle in verband met de annulering geleden vermogens-schade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Wij kunnen voorwaarden stellen aan de acceptatie van de annulering.

5.3 Onder annulering in de zin van dit artikel wordt mede begrepen opzegging van een met ons gesloten overeenkomst of bij ons geplaatste order.

5.4 Wanneer er sprake is van een met ons gesloten overeenkomst die onmis-kenbaar gekwalifi¬ceerd moet worden als een duurovereenkomst, derhalve indien er sprake is van een verplichting tot het leveren van (een) voortdurende presta-tie(s) of een reeks van prestaties die zich over een lagere tijd uitstrekken, is artikel 5.1 niet van toepassing. In dat geval kan de overeenkomst door beide partijen worden opgezegd, zulks met inachtneming van hetgeen daarover in de overeenkomst is bepaald en bij gebreke van dergelijke bepalingen, uitsluitend schriftelijk of per e-mail, waarbij de opzeggende partij een redelijke opzegtermijn, van minimaal 3 maanden in acht moet nemen.6.1 Indien de wederpartij één van zijn verplichtingen uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig voldoet, waaronder in ieder geval begrepen niet tijdige betaling van aan de wederpartij verzonden facturen die geheel of gedeeltelijk opeisbaar zijn, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een wettelijke of onderhandse schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de weder¬partij of bij liquidatie of inactiviteit van de onderneming van de wederpartij, dan wel het overdragen van de zeggenschap in de onderneming van de wederpartij aan een derde, zijn wij gerechtigd om de met ons gesloten overeenkomst, daaronder begrepen andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen ons en de wederpartij, zonder ingebreke¬stelling en/of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen, ontbindings¬schade daaronder begrepen. De ontbinding wordt door ons door middel van een aan de wederpartij gerichte buitengerechtelijke schriftelijke verklaring of per e-mail ingeroepen.

6.2 Indien wij aan één of meerdere van onze verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig voldoen, heeft de wederpartij alléén de mogelijkheid om de met ons gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in rechte te vorderen indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

   a. er is sprake van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van ons;

   b.wij van de wederpartij een aangetekende brief hebben ontvangen met in de aanhef vermeld “ingebrekestelling”, in welke brief de wederpartij gemotiveerd en specifiek aangeeft waarin wij zijn tekortgeschoten en ons in deze brief tevens een termijn van minimaal 15 dagen wordt gesteld om de in de brief vermelde tekortkomingen te verhelpen c.q. op te lossen en dit wij na het verstrijken van de gestelde termijn niet, dan wel niet correct hebben gedaan, mits er alsdan nog steeds sprake is van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming als bedoeld in artikel 6.2 sub a.

6.3 In alle gevallen waarin géén sprake is van een wezenlijke tekortkoming van ons in de nakoming als bedoeld in artikel 6.2 sub a kan de met ons gesloten overeenkomst alléén met wederzijds goedvinden (geheel of gedeeltelijk) worden ontbonden, onverlet de eventuele aanspraak van de wederpartij op nakoming en/of schadevergoeding, zulks met inachtneming van hetgeen in de met de wederpartij gesloten overeenkomst is bepaald en hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld.

6.4In gevallen waarin sprake is van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting uit (een) met ons gesloten overeenkomst(en) door ons, waarbij volgens onze calculaties, die voor partijen bindend zijn, de kosten die gepaard gaan met (correcte) nakoming 25% of meer belopen van de factuurwaarde hebben wij het recht van nakoming af te zien en de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks met gehele of gedeeltelijke terugbetaling van hetgeen de wederpartij ons uit hoofde van de betreffende over¬een¬komst(en) heeft betaald, dit met het recht de eventueel aan de wederpartij reeds geleverde goederen terug te nemen, aan welke teruglevering de wederpartij haar onvoor¬waardelijke medewerking moet verlenen en niet bevoegd is om die medewerking op te schorten of afhankelijk te stellen van terugbetaling van het aan ons betaalde bedrag of bedragen, dan wel het stellen van zekerheid door ons.7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden geoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro’s. Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in Euro’s is aangegeven, zal deze tegenwaarde slechts bij benadering gelden.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:

   - inclusief BTW

   - exclusief in- en uitvoerrechten alsmede enige andere overheidsheffing

   - exclusief kosten van transport, op- en overslag en exclusief de kosten van verzekering

   - op basis van door ons gehanteerde minimumhoeveelheden

   - exclusief milieuheffingen of milieutoeslagen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd

7.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden, hoe ook genaamd.

7.4 Prijswijzigingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen de Euro en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan de Euro dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van de wederpartij voor zover deze wijzigingen meer dan 5 % afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst.8.1 De wederpartij dient eventuele bijzondere aan het materiaal c.q. de te leveren en/of te vervaardigen goederen te stellen eisen voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk en gespecificeerd aan ons op te geven. Deze bijzondere eisen moeten uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, schriftelijk of per e-mail, bij gebreke waarvan wij niet aansprakelijk zijn voor enige direct of indirecte schade, of welke schade dan ook, die voortvloeit of verband houdt met het niet voldoen aan deze bijzondere eisen van de door ons geleverde en/of vervaardigde goederen.

8.2 Wij zijn gerechtigd eventuele extra kosten die ontstaan vanwege het na het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij opgegeven van bijzondere eisen als bedoeld in artikel 8.1 bij de wederpartij in rekening te brengen.

8.3 Ten aanzien van afmetingen van door ons te vervaardigen en/of te leveren goederen behouden wij ons kleine spelingen c.q. toleranties voor ten aanzien van door ons te maken mengkleuren ten opzichte van kleurstaaltjes, monsters c.q. eerdere bestellingen van eenzelfde kleur. Voor dergelijke binnen deze kleine spelingen c.q. toleranties vallende afwijkingen, die niet zijn te beschouwen als een tekortkoming in de nakoming, en de eventuele gevolgen daarvan zijn wij nimmer aansprakelijk.9.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn leveringstermijnen bij benadering en niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij ons altijd in gebreke te stellen overeenkomstig artikel 6.2 sub b.

9.2 Is de wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering van de overeenkomst door ons benodigde informatie(s), instructies, tekeningen, berekeningen en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel door ons is ontvangen respectievelijk de informatie(s), instructies, tekeningen, berekeningen en/of materialen geheel aan ons ter beschikking zijn gesteld en overigens aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

9.3 Bij de vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode gaan wij er vanuit dat wij de overeenkomst kunnen uitvoeren onder de omstandigheden die ons op dat moment bekend zijn.

9.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan ons bekend waren toen wij de levertijd en/of de uitvoeringsperiode vaststelden, zijn wij bevoegd de levertijd en/of de uitvoeringsperiode eenzijdig te verlengen met de tijd die wij nodig hebben om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaam¬heden niet in onze planning kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra onze planning dit toelaat. Partijen zijn gebonden aan ons oordeel daarover.

9.5 Als de wederpartij zijn verplichting(en) uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst(en) niet (volledig) nakomt, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. De levertijd en/of de uitvoeringsperiode zal dan automatisch worden ver¬lengd met de duur van de opschor¬tingsperiode. Als de werkzaamheden vanwege deze opschorting niet langer in onze planning kunnen worden ingepast, zullen deze worden hervat zodra de wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en onze planning de hervatting toelaat. Partijen zijn gebonden aan ons oordeel daarover..10.1 De wederpartij is verplicht de op basis van de met ons gesloten overeen-komst af te leveren goederen op de werkdag volgend op de gereedmelding of gereedkoming van ons af te nemen, tenzij anders schriftelijke is overeengekomen. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie en instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de goederen door ons worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten en vrachtkosten, aan ons verschuldigd zijn.

10.2 Indien een wederpartij een deellevering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, hebben wij de keuze om hetzij het restant af te leveren en dit restant te factureren, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10.3 Alle leveringen geschieden, tenzij anders is overeengekomen, “af fabriek”. Levering “af fabriek” vindt plaats door het in ontvangst nemen van de goederen door de wederpartij, dan wel door diens vervoerder.

10.4 Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij bij het verlaten van de goederen van ons pand, ongeacht hetgeen tussen partijen is overeen-gekomen over het transport van de goederen en ongeacht in wiens opdracht het transport plaatsvindt. Het is aan de wederpartij om de goederen te verzekeren tegen het transportrisico. Dat is niet aan ons, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met de wederpartij is overeengekomen.

10.5 Indien de goederen krachtens de overeenkomst met de wederpartij door of in opdracht van ons worden getransporteerd komen de transportkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

10.6 In de situatie als bedoeld in artikel 10.5 zorgen wij dan voor de verzekering van het transport tot het bedrag van de verkoopprijs van de goederen. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico.

10.7 In de gevallen als genoemd in artikel 10.5 en 10.6 dient de wederpartij het geval van schade of vermissing dit binnen 24 uren na aflevering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan ons mee te delen, waarbij de schade of vermissing zo duidelijk mogelijk moet worden beschreven. Wij zorgen dan voor afwikkeling van de claim met assuradeuren. Het niet tijdig en overeenkomstig deze bepaling doen van bedoelde schademelding kan er toe leiden dat assuradeuren de claim op de verzekering niet of slechts ten dele honoreren, hetgeen voor rekening en risico is van de wederpartij.

10.8 De goederen worden geleverd op de overeengekomen plaats. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering steeds naast het voertuig dat de goederen vervoert. De wederpartij is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Verder draagt de wederpartij, tenzij anders overeengekomen, samen met ons zorg voor het lossen van de goederen.

10.9 Wanneer de goederen niet kunnen worden afgeleverd op de overeengekomen plaats zullen de goederen door ons worden opgeslagen. Het bepaalde in artikel 10.1 is van overeenkomstige toepassing.

10.10 Indien wederpartij ons voor levering kenbaar maakt de goederen op een andere dan op de overeengekomen plaats te willen ontvangen, dan zullen wij hieraan voldoen voor zover dit redelijkerwijs van ons verlangd kan worden. Indien het door ons voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich brengt is wederpartij gehouden ons die extra kosten te vergoeden.

10.11 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld conform aan afzonderlijke leveringen verbonden rechtsgevolgen.

10.12 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de wederpartij verplicht de goederen vanaf het moment van de levering en voor de duur van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 12 tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op ons eerste verzoek ter inzage aan ons te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen, zullen, zodra wij dit wensen, onverwijld en op ons eerste schriftelijke verzoek of verzoek per e-mail aan ons worden overgedragen.11.1 Alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd blijven ons eigendom op grond van het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting uit (een) met ons gesloten overeenkomst(en) heeft, verplichtingen wegens tekortschieten van de wederpartij uit enige met ons gesloten overeenkomst daaronder begrepen, inclusief verplichtingen strekkende tot het betalen van schadevergoeding en het betalen van boetes, rente en kosten. Dit geldt eveneens voor zover er sprake is van vorderingen van ons op de wederpartij op grond van de wet.

11.2 De wederpartij is niet bevoegd de door ons geleverde goederen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee schriftelijk of per e-mail hebben ingestemd.

11.3 Nadat wij het eigendomsvoorbehoud schriftelijk of per e-mail hebben ingeroepen zijn wij gerechtigd de aan de wederpartij geleverde goederen direct terug te halen. De wederpartij verleent ons reeds nu voor alsdan het recht al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen, zulks op alle dagen en op alle uren.

11.4 Wij hebben op alle zaken van de wederpartij die wij uit welke hoofde dan ook onder ons hebben of onder ons krijgen en voor alle contractuele of buiten contractuele vorderingen die wij op de wederpartij hebben of mochten krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. Deze zekerheden vervallen eerst nadat de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ons als bedoeld in artikel 11.1 heeft voldaan.

11.5 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek en naar ons oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Wij hebben in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en onze schade op de wederpartij te verhalen.12.1 De wederpartij dient de gekochte goederen bij aflevering -of zo spoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

   a of de juiste goederen zijn geleverd;

   b of de afgeleverde goederen voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

   c of de afgeleverde goederen voldoen aan de kwaliteitseisen die op grond van de overeenkomst mag worden verwacht of, indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik van de goederen;

12.2 Voor wat betreft het in artikel 12.1 sub a) en b) bepaalde dienen reclames binnen twee werkdagen na aflevering van de goederen schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail aan ons kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan geacht wordt dat wij de juiste goederen en de juiste kwantiteit hebben geleverd.

12.3 Het niet reclameren lijdt tot verval van alle rechten en aanspraken van de wederpartij, hoe ook genaamd en op basis van welke juridische grondslag dan ook.

12.4 Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief of reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde goederen, verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat de wederpartij de geleverde goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

12.5 Een reclame/klacht dient een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek c.q. de tekortkoming te bevatten, bij gebreke waarvan wij de reclame/klacht niet in behandeling hoeven te nemen.

12.6 Indien de reclame/klacht een deel van de geleverde goederen betreft kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet is te beschouwen als geschikt voor normaal gebruik, dan wel bij de overeenkomst voorzien bijzonder gebruik.

12.7 Indien een reclame/klacht ten aanzien van een geleverd goed gerecht-vaardigd is, zullen wij tot niet meer gehouden zijn dan het voor onze rekening vervangen of herstellen van het afgekeurde goed, dan wel (naar keuze van ons) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.

12.8 De wederpartij zal het afgekeurde goed aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door ons te bepalen voorwaarden.

12.9 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of te onderzoeken indien de wederpartij niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen en ook niet in het geval dat de wederpartijen/of derden al dan niet op last van de wederpartij, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging aan de door ons geleverde zaken hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

12.10 Klachten/reclames geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens ons bestaande verplichtingen over te gaan.13.1 Betaling zal steeds zonder korting, verrekening of opschorting plaatsvinden binnen 14 dagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening als vermeld op de factuur.

13.2 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, derhalve zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

13.3 Zodra het verzuim is ingetreden is de wederpartij vertragingsrente aan ons verschuldigd. De vertragingsrente bedraagt 12% per jaar (of 1 % per maand of gedeelte daarvan) maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. De vertragingsrente wordt berekend vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot de datum van voldoening van het volledige bedrag.

13.4 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, inclusief de kosten van juridische bijstand, die verbonden zijn aan de inning van onze vordering komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen een redelijke vergoeding voor door ons aan de incasso van onze vordering(en) te besteden tijd, bedragen 15% van het door de wederpartij aan ons verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,=.

13.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermelding van de wederpartij bij de betaling.14.1 Ongeacht of wij de overeengekomen prestatie volledig hebben uitgevoerd, is alles wat de wederpartij uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst aan ons verschuldigd is direct opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van de wederpartij of aanvraag daartoe, toepassing van een wettelijke of onderhandse schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de wederpartij, besluit van de wederpartij tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, dan wel overdracht van de zeggenschap in de onderneming, beslag onder de wederpartij voor zover het beslag niet binnen een maand na beslaglegging wordt opgeheven.

14.2 De wederpartij is verplicht om de omstandigheden als vermeld in artikel 14.1 direct schriftelijk of per e-mail aan ons te melden, dit op straffe van verbeurte van een boete van € 500,= per dag dat deze omstandigheden aan de wederpartij bekend zijn en niet zijn gemeld aan ons, zulks onverlet onze eventuele aanspraak op schadevergoeding.15.1 Onder overmacht wordt verstaand een buiten de macht van ons gelegen oorzaak of omstandigheid, waardoor de nakoming van onze contractuele verplichtingen vertraagd, belemmerd of verhinderd wordt. Dat kunnen zowel onvoorziene als onvoorzienbare oorzaken en omstandigheden zijn. Als zodanig gelden in ieder geval: oorlog of daarop gelijkende situaties, mobilisatie, oproer, staat van beleg, sabotage, diefstal, boycot, (weg)blokkades, staking, uitsluiting van personeel, bezetting, werkonderbreking, inkrimping van de productie of een tekort aan grondstoffen, bedrijfsstoringen, daaronder begrepen stroomstoringen en computer- en/of netwerkstoringen, ziekte van ons personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverboden, natuurrampen, slecht weer, storm, blikseminslag, brand, aardbevingen, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, uitbreken van besmettelijke ziektes in de regio, of op grotere schaal, epidemieën etc.

15.2 In geval van overmacht zullen wij de wederpartij daarvan zo spoedig als in de gegeven omstandigheden mogelijk is op de hoogte brengen.

15.3 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst automatisch opgeschort zolang als de overmachtstoestand het ons onmoge¬lijk maakt de over-een¬komst correct uit te voeren. .

15.4 De opschorting als bedoeld in artikel 15.3 eindigt als er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van ons en deze meer dan drie maanden heeft geduurd. Zowel de wederpartij als wij kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang ontbinden per brief of per e-mail, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

15.5 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

15.6 Partijen hebben in géén geval recht op vergoeding van de als gevolg van de in dit artikel bedoelde opschorting of ontbinding van de overeenkomst wegens overmacht geleden of te lijden schade, in welke vorm dan ook.16.1 Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden geldt voor schade uit of in verband met onze leveringen of door ons verrichte diensten - een en ander in de ruimste zin van het woord - waarvoor wij door de wederpartij aansprakelijk kunnen worden gehouden - voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen - hetgeen hierna is bepaald.

16.2 Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de wederpartij onweerlegbaar heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij aansprakelijk kan worden gehouden.

16.3 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor:

   a Gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan stagnatie¬schade, productieverlies, gederfde winst, geleden verlies, transportkosten en reis- en verblijfs¬kosten. De wederpartij kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren.

   b Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst door ons wordt toegebracht aan goederen van de wederpartij waaraan/waarmee wordt gewerkt of aan goederen die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren

   c Schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van ons

16.4 Andere schade dan in artikel 16.3 bedoeld wordt vergoed tot maximaal de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de betreffende levering of de betreffende dienst, waarmee de schade direct verband houdt. Deze vergoeding geldt voor alle schadegevallen te samen die uit een levering of uit een dienst, waarmee de schade direct verband houdt, voortvloeien.

16.5 Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden van dit artikel bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen zes maanden na de levering van het desbetreffende goed en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk of per e-mail door de wederpartij aan ons is gemeld.

16.6 De wederpartij vrijwaart ons tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die wij aan de wederpartij hebben geleverd, respectievelijk een dienst die wij aan de wederpartij hebben verleend, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat wij, de rechtsverhouding met de derde(n) weggedacht, in de verhouding tot de wederpartij ook aansprakelijk zouden zijn, een en ander onverminderd hetgeen in deze voorwaarden ter zake van de beperking van aansprakelijkheid en de beperking van de verplichting om schade te vergoeden is bepaald.17.1 Vorderingen, waarvoor wij aansprakelijk zijn gesteld, vervallen indien de wederpartij niet binnen 6 maanden nadat wij schriftelijk zijn aangemaand en in gebreke zijn gesteld, ons in rechte heeft betrokken.18.1 Indien de wederpartij en wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen en/of verwerken zullen zij voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving.

18.2 De wederpartij draagt er zorg voor dat de aan ons beschikbaar gestelde Persoonsgegevens up-to-date blijven in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving. De wederpartij zal ons op verzoek onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop De wederpartij voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.

18.3 De wederpartij is verplicht technische en organisatorische maatregelen te treffen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

18.4 De wederpartij garandeert dat alle data die zij ter beschikking stelt aan ons op een rechtmatige wijze is verkregen, op een rechtmatige wijze ter beschikking is gesteld aan ons en dat de data en/of het ter beschikking stellen aan ons geen inbreuk oplevert met enige rechten van derden.

18.5 De wederpartij vrijwaart en houdt ons gevrijwaard tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen ons, voortkomende uit enige inbreuk door de wederpartij en/of diens dataverwerker van enige rechten van derden of verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving ter zake van door de wederpartij aan ons beschikbaar gestelde data en persoonsgegevens.

18.6 De wederpartij informeert ons binnen vier (4) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

18.7 De wederpartij verleent medewerking aan ons wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

18.8 De wederpartij informeert ons binnen vier (4) werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins over een verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.

18.9 De wederpartij informeert ons over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De wederpartij zal ons vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

18.10 De wederpartij zal ons in ieder geval de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:

   - een gedetailleerde omschrijving van het datalek;

   - type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;

   - van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;

   - de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;

   - de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkene(n) te beperken en het datalek te verhelpen;

   - de oorzaak van het datalek;

   - de duur van het datalek en het ontstaansmoment.

18.11 De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij, dan komen de kosten voor rekening van de wederpartij.

18.12 Communicatie met derden over het datalek zal altijd geschieden in onderling overleg.

18.13 Wanneer de overeenkomst tussen partijen eindigt, zal de wederpartij de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan de ons of op het eerste schriftelijke verzoek van ons vernietigen.19.1 Op de met de wederpartij gesloten overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen tussen partijen zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.